LIPANJ - JUNE 18.-20. 1996.
[PORTSKI CENTAR "GRIPE"
UVODNA RIJE^


Ove stranice su namijenjene {irokom krugu ~itatelja s namjerom da jednostavno i brzo pru`e informacije o doga|anjima pod zajedni~kim nazivom Sajam softwarea.

Za kvalitetnu analizu proteklih deset godina ovdje ne bi bilo dovoljno prostora, jer je gotovo nemogu}e svesti na zajedni~ki imenitelj sve te godine, vjerojatno je i samo jedna godina predugo razdoblje za dobivanje jasne slike o situaciji na hrvatskom tr`i{tu softwarea. Ipak, u jedno smo svi sigurni, ako kriza postoji, ona je samo privremena i sporadi~na. Da je tako, kazuje i optimisti~ki naslov popratnih doga|anja "Softwareom u Hrvatsku 21. stolje}a", s tri "top" teme: "Umre`eni svijet", "Ra~unalo u poslovanju i proizvodnji" i "Multimedija". Svaka od tih tema obra|uje se na savjetovanima, seminarima, predavanjima i predstavljanjima, o kojima vi{e mo`ete pro~itati na stranicama ovoga lista. Predstavljanja hrvatskog softwarea prijavlje--nog u konkurenciji za nagradu "Grgur" su javna i odvijat }e se 19. lipnja kroz jutro u multimedijalno opremljenoj dvorani (Sve~ani salon [.C."Gripe"), a raspored predstavljanja bit }e objavljen na ulazu. Na Sajmu }e ove godine biti dodijeljena jo{ i nagrada za najbolji plakat Sajma softwarea '96, za koju se natje~u studenti Zavoda za likovnu kulturu Fakulteta PMZ i odgojnih podru~ja i u~enici Umjetni~ke {kole u Splitu.


Nadamo se da }e Vam ove stranice poslu`iti kao vodi~ prilikom posjete Sajmu softwarea u Splitu. Ne zaboravite, samo jednom godi{nje, samo tri dana, a puno toga mo`ete saznati i kako ve} sada unaprijediti svoje poslove ili na lak pregledan i kvalitetan na~in pratiti zbivanja na podru~ju razvoja novih informacijskih i tehnologija.


Programsko vije}e